Kochani Parafianie i Korzystający z Duszpasterstwa w naszej Parafii!

Zbliża się Niedziela Palmowa i Wielki Tydzień. Planowaliśmy razem przeżyć Misterium Paschalne Chrystusa, by potem wspólnie radować się z Jego zwycięstwa nad śmiercią, piekłem i szatanem i świętować Jego Zmartwychwstanie.

Przychodzi nam jednak przeżywać obecne dni w warunkach, jakich nasze pokolenie nigdy nie doświadczyło. Nad światem zawisło widmo pandemii, której powagę i śmiertelne niebezpieczeństwo poznajemy z dnia na dzień coraz wyraźniej.

Nie wiemy, co nam przyniosą nadchodzące dni, ale wiemy, że jedno jest pewne: wszystko jest w rękach Boga. On jeden jest Panem życia i śmierci. Od Niego zależy los każdego człowieka i społeczeństw. Dlatego wraz ze wszystkimi braćmi i siostrami w wierze, rozproszonymi po okręgu ziemi, zanosimy błagalne wołanie:
«Święty Boże, Święty mocny, Święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami».

Kościół, który zawsze stawia na pierwszym miejscu prawdziwe dobro człowieka, wzywa nas dzisiaj do solidarności w walce z epidemią. Dla większości z nas polegać będzie ona przede wszystkim na bezwzględnym podporządkowaniu się zarządzeniom kierujących życiem narodu. Zapewne wszyscy znamy już zarządzenia Pana Premiera czy Ministra Zdrowia związane z zaistniałą sytuacją, a także decyzje Biskupów, dostosowujące życie Wspólnot parafialnych do rozporządzeń władzy.

Jako proboszcz - odpowiedzialny za parafię - proszę Was gorąco Drodzy Parafianie i Korzystający z posługi duszpasterskiej w naszym kościele do bezwzględnego przestrzegania tych zaleceń i nielekceważenia wszelkich postanowień.

Msza św.:

Podczas sprawowanej liturgii mszalnej w świątyni, prosimy o zachowanie niektórych wskazań, dających zabezpieczenie przed możliwością zakażenia:

Msze święte w naszej parafii w niedzielę i dni powszednie odprawiane są według dotychczasowego porządku, ale z zasadą obecności w kościele nie więcej niż 5 osób, zgodnie z rozporządzeniem organów państwowych. Pierwszeństwo w udziale w liturgii mają wierni, którzy zamówili intencję mszalną Bardzo prosimy o zrozumienie i uszanowanie tego zobowiązania.

Zachęcamy do przyjmowania Komunii Świętej na rękę (na lewą, a prawą przyjmujemy), prosimy, by w ten sposób udzieloną Komunię spożyć przy kapłanie. Jest to równie godna forma czci, a daje jednocześnie pewien komfort bezpieczeństwa dla osób pozostałych, także dla udzielających Komunię św. Osoby, które pragną przyjąć Eucharystię w tradycyjny sposób prosimy, aby czyniły to na końcu. Podchodząc do Komunii zachowujemy 1,5 metrowy odstęp.

Znak pokoju należy przekazywać przez skłon głowy wobec najbliżej stojących, bez podawania rąk.

Cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki ukłon, bez kontaktu bezpośredniego.

Spowiedź:

  1. W obecnej sytuacji zagrożenia pandemią korona wirusa Penitencjaria Apostolska zaleca, aby spowiedź odbywała się poza konfesjonałem, z zachowaniem odpowiedniego dystansu. Dbając o zabezpieczenie poufności i tajemnicy spowiedzi, w tymczasowej kaplicy pokutnej należy postawić dwa krzesła (dla szafarza i penitenta), oddzielone od siebie przynajmniej 1,5 metra,. Można używać masek ochronnych. Kapłan nie daje do ucałowania wiernym stuły. Rozgrzeszenie penitent może przyjąć również siedząc. Pozostali oczekujący winni znajdować się w kolejce za kratą, każdy w odstępie przynajmniej 1,5 metra od innych.
    W naszym kościele spowiedź odbywa się w kaplicy Bożego Miłosierdzia.
  2. Penitencjaria Apostolska przypomina też o istnieniu w tradycji Kościoła „Żalu doskonałego”: „Częścią Tradycji Kościoła katolickiego jest przekonanie, że żal doskonały, czyli taki, który przeżywamy ze względu na miłość do Boga, połączony z pragnieniem spowiedzi, gdy tylko będzie to możliwe. Skutkuje on odpuszczeniem grzechów ciężkich”. Katechizm Kościoła Katolickiego naucza: „Gdy żal wypływa z miłości do Boga miłowanego nade wszystko, jest nazywany «żalem doskonałym». Taki żal odpuszcza grzechy powszednie. Przynosi on także przebaczenie grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe”(nr 1452).

JAK WZBUDZIĆ AKT ŻALU DOSKONAŁEGO?

  • W sytuacji, gdy nie ma możliwości wyznania grzechów przed kapłanem, należy:
  • wzbudzić w sobie pragnienie przyjęcia sakramentu pokuty(z postanowieniem przystąpienia do niego przy najbliższej okazji);
  • zrobić rachunek sumienia i w odniesieniu do wykrytych grzechów postanowić nie popełniać ich w przyszłości (jak w ramach przygotowania do spowiedzi sakramentalnej);
  • wzbudzić w sobie żal za popełnione grzechy ze względu na miłość do Boga – tak uczciwie, jak tylko potrafimy; można wypowiedzieć formułę: „Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu” albo przeczytać np. Psalm 51(50);
  • zadać sobie jakiś czyn pokutny w ramach pokuty za grzechy;
  • przyjąć Komunię św.(sakramentalnie lub duchowo).

JAK PRZYJMOWAĆ KOMUNIĘ DUCHOWĄ?

I. W czasie transmisji Mszy św.

Należy uczestniczyć w liturgii, słuchając i odpowiadając, biorąc udział w śpiewach. Trzeba odłożyć wtedy na bok wszystkie inne sprawy. W czasie udzielania Komunii św. trzeba wzbudzić w sobie pragnienie przyjęcia Jezusa Eucharystycznego i sakramentalnego zjednoczenia z Nim. Można wypowiedź słowa modlitwy, na przykład proponowanej poniżej, a także przedłużyć Komunię duchową na czas dziękczynienia po Mszy św., odmawiając inne modlitwy, zwłaszcza Akty uwielbienia czy Litanię do Serca Pana Jezusa.

II. Poza transmisją Mszy św.

W sytuacji, gdy nie ma możliwości przyjęcia Komunii św. poprzez spożycie Ciała/Krwi Pańskiej, można wzbudzić pragnienie przyjęcia Komunii i powiedzieć o nim Bogu w dowolnej formie, prosząc o sakramentalne zjednoczenie z Chrystusem. Skutkuje to faktycznym przyjęciem łaski Najświętszego Sakramentu. Poza transmisją Mszy św. warto zacząć od aktu pokuty, rozważenia czytań z dnia, a przed aktem Komunii duchowej odmówić modlitwę Pańską oraz „Panie, nie jestem godzien...”.

MODLITWA KOMUNII DUCHOWEJ WEDŁUG PAPIEŻA FRANCISZKA

Kładę się u Twych stóp, o mój Jezu, i ofiarowuję Ci moje skruszone serce, uniżone w swojej nicości i Twojej świętej obecności. Adoruję Cię w sakramencie Twej miłości, niewysłowionej Eucharystii. Pragnę przyjąć Ciebie w tym ubogim przybytku, jaki oferuje Ci mój umysł. Czekając na radość z sakramentalnej komunii, pragnę przyjąć Cię w duchu. Przyjdź do mnie, O mój Jezu, kiedy ja, ze swojej strony, przychodzę do Ciebie! Niech Twoja miłość ogarnie moje całe jestestwo w życiu i śmierci. Wierzę w Ciebie, Tobie ufam, Ciebie miłuję. Amen.

3. Zwracam też uwagę na możliwość odłożenia spowiedzi wielkanocnej na czas po ustaniu stanu epidemii. W Polsce spowiedź i Komunia Święta wielkanocna mogą być praktykowane przez wiernych aż do uroczystości Trójcy Przenajświętszej (7 czerwca 2020 roku). Proszę wiernych, aby wzięli pod uwagę możliwości parafii oraz zdrowie szafarzy sakramentu pokuty i roztropnie zaplanowali przystępowanie do spowiedzi, co może być, poza niebezpieczeństwem śmierci, przełożone na późniejszy czas po ustaniu pandemii.

Zachęcam wszystkich Parafian do wspólnej modlitwy w intencji zahamowania epidemii, o łaskę zdrowia dla chorych, o łaskę zbawienia dla zmarłych, o światło Ducha świętego dla lekarzy i personelu medycznego oraz osób i służb koordynujących działania na wszelkich szczeblach państwowych, samorządowych i kościelnych. Zachęcamy wszystkich Parafian do duchowej jedności w godzinie Apelu Jasnogórskiego poprzez odmówienie jednej dziesiątki różańca w tej intencji w swoich domach.

Zwracam się do Wszystkich Parafian z apelem o podporządkowanie się wszelkim zaleceniom, które są do nas kierowane w tych dniach przez władze państwowe i kościelne, w duchu roztropności i troski o dobro wspólne. Od tego w jaki sposób będziemy postępować zależeć będzie jak długo będziemy w okowach korona wirusa.

Zjednoczmy nasze serca i bądźmy umocnieni łaską Ducha Świętego w naszej Wspólnocie.

Wasz Ksiądz Proboszcz
Ks. Stefan Kotwiński