HISTORIA KOŚCIOŁA NAWIEDZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY NA NOWYM MIEŚCIE W WARSZAWIE – PRZYRYNEK 2 HISTORY OF THE CHURCH OF THE VISITATION OF THE BLESSED VIRGIN MARY IN A NEW TOWN IN WARSAW - PRZYRYNEK 2
WIEK XIV – Książe mazowiecki Janusz I i Jego żona Anna-Danuta Kiejstutówna fundują kościół na [warszawskim] Nowym Mieście. XIV CENTURY - Duke of Mazovia Janusz I and his wife Anna-Danuta Kiejstutówna are funding a church in the Warsaw’s New Town.
WIEK XV XV CENTURY
30.06.1411 r. – akt erekcyjny Parafii Nawiedzenia NMP – Nowomiejskiej sporządzony przez biskupa poznańskiego Wojciecha Jarzębowskiego. 30.06.1411. – Erection act of the New Town Parish of the Visitation of the Blessed Virgin Mary made by the bishop of Poznań, Wojciech Jarzębowski.
1476 r. – darowizna ziemi kościołowi przez dziedzicznego wójta Kacpra Wilka zatwierdzona przez Bolesława IV Księcia mazowieckiego. 1476. – Donation of the land to the church by the hereditary commune administrator Kacper Wilk, approved by Bolesław IV, Duke of Masovia.
1490 r. – ustanowienie Księży Misjonarzy przy ołtarzu Świętej Trójcy 1490. – The establishment of Missionary Priests at the altar of the Holy Trinity
1492 r. – przebudowa kościoła. 1492. – Reconstruction of the church.
WIEK XVI XVI CENTURY
1538 r. - Fundacja Czyszkowskiego dla szpitala i przytułku przy kościele, zatwierdzone przez króla Zygmunta Starego. 1538. - Czyszkowski Foundation for the hospital and a shelter near the church, approved by King Sigismund the Old.
1546 r. – wciągnięcie aktu erekcyjnego Parafii do Ksiąg Miejskich. 1546. – Recording the foundation act of the parish to the City Books.
1562 r. – przekazanie Parafii Nowomiejskiej Kapitule Świętojańskiej przez króla Zygmunta Augusta. 1562. – Handing over the New Town Parish to the Świętojańska Chapter by king Zygmunt August.
1581 r. – zapis mieszczanina Zocha dla szpitala i przytułku przy kościele, zatwierdzony przez króla Stefana Batorego. 1581. – A donation of the burgher Zoch for the hospital and a shelter near the church, approved by king Stefan Batory.
WIEK XVII XVII CENTURY
30.04.1608 r. – Biskup poznański Andrzej Opaliński przywraca samodzielne probostwo Nowomiejskie. 30.04.1608. – Andrzej Opaliński, the bishop of Poznań, restores the independent New Town rectory.
1614 r. – uchwalenie przez magistrat Nowego Miasta stałego posterunku pożarnego na wieży kościoła. 1614. – The approval of a permanent fire station on the church tower by the New Town magistrate.
1656 r. – „POTOP” – spalenie i zniszczenie kościoła przez Szwedów. 1656. – "Swedish FLOOD" - burning and destruction of the church by the Swedes.
1661 r. – wizytacja Parafii po zniszczeniach wojennych przez biskupa Wojciecha Tolibowskiego z Poznania. 1661. – Visitation of the parish after the war devastation by bishop Wojciech Tolibowski from Poznań.
1690 r. – koniec odbudowy zniszczonego kościoła, głównie dzięki staraniom i zapisom burmistrza Nowego Miasta Stanisława Wojtowicza i radnego Mikołaja Baryczki. 1690. – The end of the reconstruction of the destroyed church, mainly thanks to the efforts and records of the mayor of the New Town, Stanisław Wojtowicz, and councilor Mikołaj Baryczka.
WIEK XVIII XVIII CENTURY
1709-1726-1734: rozbudowa kościoła, przebudowa kaplicy Zwiastowania i św. Barbary z fundacji Głębockiego oraz położenie dachówki przez ks. Proboszcza Mikołaja Macieja Zachniewicza. 1709-1726-1734: Expansion of the church, reconstruction of the chapel of the Annunciation and St. Barbara from the Głębocki foundation and the laying of the tile by Fr. Father Mikołaj Maciej Zachniewicz.
1759-1779: odnowienie kościoła i budowa nowej plebanii przez ks. Proboszcza Jana Muranowicza. 1759-1779: Renovation of the church and construction of a new rectory by Fr. Jan Muranowicz, the parish priest.
1780 r. – wizytacja biskupa poznańskiego Antoniego Onufrego Okęckiego. 1780. – Visitation of the Bishop of Poznań, Antoni Onufry Okęcki.
1781 r. – otynkowanie kościoła i wieży z zewnątrz. 1781. – Plastering the church and tower from the outside.
WIEK XIX XIX CENTURY
Do 1820 r. – upadek i ruina kościoła. Until 1820. – Collapse and ruin of the church.
1821-1829 r.: rekonstrukcja kościoła z inicjatywy ks. Proboszcza Tomasza Bożeńskiego (architekci: Boryś i Sylwester Szpilowski). 1821-1829.: Reconstruction of the church on the initiative of Fr. Pastor Tomasz Bożeński (architects: Boryś and Sylwester Szpilowski).
1836-1841 r.: przeróbka kościoła (nowy przedsionek, portal, dach) i wieży (architekt – Alfons Ferdynand Kropiwnicki). 1836-1841.: Modification of the church (new vestibule, portal, roof) and tower (architect - Alfons Ferdynand Kropiwnicki).
1851-1856 r.: dalszy ciąg przeróbki według architekta Alfonsa Ferdynanda Kropiwinickiego (nowe filary, posadzka, sklepienia, okna). 1851-1856.: Continuation of the modification according to architect Alfons Ferdynand Kropiwinicki (new pillars, floor, vaults, windows).
1872 r. – wzniesienie przed kościołem figury NMP Łaskawej, dłuta rzeźbiarza Aleksandra Sikorskiego z Fundacji Robotników okolicznych fabryk metalurgicznych. 1872. – Erecting in front of the church a statue of the Blessed Virgin Mary of All Graces, sculpted by sculptor Aleksander Sikorski from the Workers' Foundation of nearby metallurgical factories.
1879-1892 r.: osuszenie terenu kościelnego i piwnic dzięki zdrenowaniu. Nieudana przebudowa przez architekta Feliksa Zegadlewicza. 1879-1892.: Drying of the church grounds and cellars thanks to drainage. Unsuccessful reconstruction by the architect Feliks Zegadlewicz.
WIEK XX XX CENTURY
1903 r. – Nowy Wielki Ołtarz. 1903. – New Big Altar.
1906-1915 r.: pseudohistoryczna rekonstrukcja kościoła (architekci: Józef Pius Dziekoński, Stefan Szyller, Jarosław Wojciechowski, Teofil Wiśniowski, Władysław Kozłowski). 1906-1915.: Pseudo-historic reconstruction of the church (architects: Józef Pius Dziekoński, Stefan Szyller, Jarosław Wojciechowski, Teofil Wiśniowski, Władysław Kozłowski).
1936 r. – rekonstrukcja wieży w przywróceniem wątku gotyckiego. 1936. – Reconstruction of the tower with the restoration of the gothic style.
1939 r. – „WRZESIEŃ” – pierwsze uszkodzenie kościoła przez pociski niemieckie. 1939. – "SEPTEMBER" - the first damage to the church by German bombs.
1944 r. – „SIERPIEŃ” – zburzenie i spalenie kościoła oraz wieży przez artylerię i lotnictwo niemieckie podczas „POWSTANIA WARSZAWSKIEGO”. 1944. – "AUGUST" - demolition and burning of the church and the tower by artillery and German air force during the "WARSAW UPRISING".
1945 r. – zabezpieczenie ruin i prowizoryczna (po części) odbudowa kościoła i wieży. 1945. – Securing the ruins and (partly) temporary reconstruction of the church and tower.
1947-1952 r.: odbudowa wieży, kaplic, dachu, zasklepienie prezbiterium, plebanii. 1947-1952.: Reconstruction of the tower, chapels, roof, sealing of the chancel and presbytery.
1967 r. – odbudowa ogrodzenia dookoła kościoła z kamienia polnego z nakrywą żwirową. 1967. – Reconstruction of the fieldstone fence around the church with a gravel cover.
1968 r. – remont absydy. 1968. – Renovation of the apse.
WIEK XXI XXI CENTURY
2010 – 2013 r.: Renowacja wieży 2010 – 2013.: Renovation of the tower.
2012 r. – Dostosowanie prezbiterium kościoła do liturgii posoborowej (nowy posoborowy ołtarz – marmurowy, ambonka, miejsce przewodniczenia). 2012. – Adaptation of the presbytery of the church to the post-conciliar liturgy (new post-conciliar altar - marble, pulpit, place of presiding).
2016 r. – Renowacja figury Matki Bożej Pięknej Miłości wraz z ogrodzeniem. 2016. – Renovation of the statue of Our Lady of Beautiful Love along with the fence.
2017 r. – renowacja i uruchomienie latarni gazowych przy figurze Matki Bożej Pięknej Miłości. 2017. – Renovation and turning on of the gas lanterns by the statue of Our Lady of Beautiful Love.